سپتامبر 19, 2022

ترکیب رنگ ها چه نقشی در زندگی مادارند؟

رنگ ها و عوامل و کارهای زندگی ما چنان رابطه تنگاتنگی باهم دارند که باید گفت وجود فیزیکی و روحی انسان هارا با سایر پدیده های هستی دنیا در ارتباط قرار می دهد که به حدی است حتی ما انسان در بروز احساسات خود و کلمات و جملات برای بیان از رنگ ها استفاده کرده…